junho 26, 2011

Õ têmpõ ñ võltä!!

♪ ❥❥Õ têmpõ võä ., õ têmpõ ñ pãrã, õ têmpõ pässä, ë põrq; dêixãr süã vidã pässär ? ñ pêrcã õpõrtûnidädês, së ãrrisqûë ,, chõrê ,, sorria ,, ñ dësistã ,, ñ tênhã mêdõ dë sêr qûëm võcê é ,, ñ jõgûë fõrä sûä vidã ,, há sêmprë ûm mõtivõ pãrã sêr fëliz , ê sê võcê ñ ächär nênhûm ,, õlhê pãrã si ê vêjã qûë ã sûã fêlicidãdê só dêpêñdê dê võcê ,, ê só impõrtä ä võcê ,, ê lëmbrê-së: Õ têmpõ ñ võltä   


Nenhum comentário:

Postar um comentário